“Een gezond hart is het leven voor het lichaam, maar afgunst is verrotting van de beenderen.” Spreuken 14:30

Een verachtelijke trek van een satanisch karakter

Nijd is een van de meest verachtelijke trekken van een satanisch karakter. Die tracht steeds zichzelf omhoog te steken door smaad op anderen te werpen. Iemand die afgunstig is, zal zijn naaste kleineren in de mening zichzelf daardoor te verheffen.

Een lovende stem klinkt aangenaam voor iemand die veel prijs stelt op goedkeuring, en zo iemand haat het als anderen worden geprezen. Hoe onzegbaar veel kwaad heeft deze boze karaktertrek in onze wereld bewerkt!

Dezelfde vijandschap bestond in het hart van Saul; deze vijandschap leefde in het hart van Kaïn tegen zijn broer Abel, omdat Abels werken rechtvaardig waren en God hem eerde, terwijl zijn eigen werken boos waren, zodat de Here hem niet kon zegenen.

Afgunst is het gevolg van trots en als deze eigenschap wordt gekoesterd, zal ze leiden tot wrede daden, tot haat, wraak en moord.

De grote strijd tussen Christus en satan vindt plaats in het gewone dagelijkse leven.