Paulus woorden vaak verdraaid…

 

Als deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht;
u, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt, de dag waarop de hemelen, door vuur aangestoken, zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten.
Maar wij verwachten, overeenkomstig Zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, waar gerechtigheid woont.
Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door Hem bevonden te worden in vrede
en beschouw het geduld van onze Heere als zaligheid; zoals ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u geschreven heeft,
zoals ook in alle brieven, wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

2 Petrus 3:11-16

Eén van de gevaarlijkste vormen van misleiding vandaag-de-dag, is het feit dat de Bijbel verkeert wordt begrepen en uitgelegd. Een voorganger, predikant of dominee die blind is wat betreft de belangrijke waarheden voor onze tijd, is een machtig instrument in de handen van satan… Zoals we in bovenstaand tekstgedeelte gelezen hebben is dit niet iets nieuws. De apostel Petrus getuigt over de brieven van “onze geliefde broeder Paulus” het volgende;

Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere Schriften.

Deze uitspraak van Petrus is helaas ook in onze tijd nog volop van toepassing…

 

Een Voorbeeld

Nagenoeg alle christelijke, zondags-vierende gemeenschappen, proberen het feit dat ze afgeweken zijn van het duidelijke Woord van God om de zevende dag te heiligen, goed te praten door te menen dat de wet van God ‘aan het kruis genageld is’. De brieven van Paulus aan de ‘Romeinen’ worden hier meestal voor gebruikt. Hier volgen enkele teksten die lijken te zeggen dat de wet niet gehouden hoeft te worden…

Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God.
Daarom zal uit werken van de wet geen vlees voor Hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde.

Romeinen 3:19-20

Bij hem echter die niet werkt, maar gelooft in Hem Die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid.
Zoals ook David de mens zalig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent, zonder werken:
Welzalig zijn zij van wie de ongerechtigheden vergeven, en van wie de zonden bedekt zijn,
welzalig is de man aan wie de Heere de zonde niet toerekent.

Romeinen 4:5-8

De “onkundige en onstandvastige mensen” zullen in dit soort teksten een ‘bijbelse onderbouwing’ en een excuus vinden voor het feit dat ze de wet overtreden, vooral wat betreft het vierde gebod. Paulus lijkt hier immers te zeggen dat het “geloof in Hem” de goddeloze rechtvaardigt en dat zonder de werken van de wet… Daarom is het zo belangrijk dat de mensen zelf in de Bijbel lezen en het hele stuk lezen om zodoende de context te begrijpen! Paulus doelt hier namelijk met “de werken van de wet” op de besnijdenis, die sommige Joden wilden opleggen aan de niet-joodse christenen. De wet van de tien geboden is en was ook voor Paulus de enige heilige maatstaf waarlangs een ieder gelegd zal worden in het oordeel.

Want zij die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan, en zij die onder de wet gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden.
Niet de hoorders van de wet zijn immers rechtvaardig voor God, maar de daders van de wet zullen gerechtvaardigd worden.
Zie, u wordt Jood genoemd. U steunt op de wet en roemt in God,
en kent Zijn wil en onderscheidt wat wezenlijk is, omdat u uit de wet bent onderwezen.
En u bent van uzelf overtuigd dat u een gids voor de blinden bent, een licht voor hen die in duisternis zijn,
een opvoeder van onverstandigen, een leermeester van jonge kinderen, omdat u in de wet de belichaming van de kennis en van de waarheid hebt.
U dan die een ander onderwijst, onderwijst u uzelf niet? U die predikt dat men niet stelen mag, steelt u zelf?
U die zegt dat men geen overspel mag plegen, pleegt u zelf overspel? U die de afgoden verfoeit, pleegt u zelf tempelroof?
U die in de wet roemt, onteert u God door de overtreding van de wet?

Romeinen 2:12-13, 17-23

Ziet u hoe Paulus de morele wet der Tien Geboden verheft, terwijl hij de overtreder van deze wet berispt? Laten wij de wijze woorden van Paulus niet verdraaien omdat dat ons beter uitkomt, maar laten we daders van de wet worden opdat we gerechtvaardigd zullen worden door Jezus Christus en Hij ons zondig verleden bedekken zal met Zijn kostbaar bloed!